دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حسین   بابازاده

پست الکترونیکی : h_babazadeh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کشاورزی- مهندسی آبیاری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : کشاورزی- آبیاری و زهکشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیرگروه کارشناسی ارشد رشته های آبیاری و زهکشی و سازه های آبی1387 تا 1391

عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات-سال 91-92

مدیرگروه کارشناسی ارشد و دکتری علوم و مهندسی آب از سال 1395 تاکنون

 سردبیر نشریه حفاظت منابع آب و خاک از سال 1393 تا کنون

 

 


عضویت در جوامع علمی

1.  عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2.  عضو پیوسته انجمن مهندسی ارزش ایران

3.  عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

4.  عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران

5. عضو انجمن منابع آب ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه علوم و مهندسی آب

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه علوم و مهندسی آب

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/09/01

حسین بابازاده

حسین بابازاده

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^