دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دروس

نیمسال دوم 96-95

» آبیاری سطحی ادامه...

» رابطه آب خاک و گیاه پیشرفته ادامه...

نیمسال اول 96-95

» مدیریت آب در مزرعه ادامه...

» مدل‌های ریاضی در آبیاری و زهکشی ادامه...

نیمسال دوم 95-94

» آبیاری سطحی ادامه...

حسین بابازاده

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^